สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// การแสดงมุทิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ เทศบาลนครนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2562

Categories ข่าวราชการ Writed By montree
19 กันยายน 2562 08:19:16

นครสวรรค์ ///  การแสดงมุทิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ เทศบาลนครนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2562

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลนครนครสวรรค์ พิธีประกอบด้วยการแสดงมุทิตาจิต และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำของเทศบาลนครนครสวรรค์ที่ปฎิบัติหน้าที่มาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และท้องถิ่นมาตลอดชีวิตราชการ ซึ่งประกอบด้วย

 1. นางสาวณิชนันทน์ ฤทธิคง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
  2. นายนพพร วิเชียรสรรค์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2
  3. นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
  4. นางธนารันตน์ พุกบ้านเก่า ครูเชี่ยวชาญ คศ.4
  5. นางศิวิไล มัคเจริญ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4
  6. นายวันชาติ นิโรจน์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
  7. นางสาววิไลลักษณ์ ปริยฉัตรกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  8. นางพัชลัย์กานต์ ยิ้มเมือง ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
  9. นางจุฑาทิพย์ จันทรประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
  10. นางทิพารัตน์ ต้นงาม ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
  11. นางอทิตา พุ่มบ้านบาง ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
  12. นายไพโรจน์ จิระวงศ์ขจร ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
  13. นางวรรณี ธนานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
  14. นางรัตนา ปานศรีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คศ.2
  15. นางสายสุทิน จันทมาศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
  16. นายสำรวย กองแก้ว ลูกจ้างประจำ
  17. นายประชาเกียรติ ทองดี พนักงานขับรถยนต์
  18. นายสำนึก รัตนมณีพันธ์ พนักงานขับรถยนต์
  19. นายผจญ ศักดิ์ทอง พนักงานขับรถยนต์
  20. นายเสริมเกียรติ จิตราทร พนักงานจดมาตรน้ำ

 

 

 ภาพ/ข่าว    ปชส..จ.นครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV