สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ รับทราบรายละเอียดและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น "กฎบัตรนครสวรรค์"

Categories ข่าวทั่วไป Writed By montree
08 กันยายน 2562 07:14:01

นครสวรรค์   ///     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ รับทราบรายละเอียดและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 3/2 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์  นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลฯ นายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะหัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ในโอกาสที่ให้เกียรติเข้าพบเพื่อรับทราบรายละเอียดและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กฎบัตรนครสวรรค์ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น แนวคิด แนวทาง โครงการ ที่จะถือเป็นเจตนารมณ์ร่วมของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อกำหนดอนาคตของท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเพื่อนำมาสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

อาทิ

+การส่งเสริมให้นครสวรรค์เป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยมีแนวคิดและเตรียมการจัดกิจกรรม และโครงการด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ งานปฏิมากรรมเมืองที่บริเวณเกาะญวน การจัดสร้างงานปฎิมากรรม ณ จุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โครงการจัดสร้างหอศิลป์แสดงผลงานศิลปะเพื่อดึงดูดผู้ชื่นชอบงานศิลปะและศิลปิน

+ด้านไมซ์ ที่เป็นการส่งเสริมให้พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ สถานที่ในการจัดกิจกรรม การประชุม การสัมมนา ระดับประเทศ และนานาชาติ เพื่อนำพากลุ่มคน หรือนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่พื้นที่ ทั้งนี้มีแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ และสิ่งปลูกสร้างของท่าข้าวกำนันทรงเดิมให้เป็นพื้นที่ของหอศิลป์และศูนย์ประชุมนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและปริมาณธุรกิจด้านการโรงแรมในพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มคนและนักท่องเที่ยว

+การส่งเสริม Smart Farm ที่เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตร แต่ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ต้องสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

+โครงการ Medical Hub ซึ่งจะส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในภูมิภาค

+แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ให้เป็น Smart City เป็น เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

 

ข่าว     ปชส ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV