สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

Categories สาระน่ารู้ Writed By montree
12 พฤษภาคม 2562 07:21:58

 มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

???????? รัฐบาลพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นการสร้างโอกาสให้มีบ้านราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท เป็นของตนเอง 
.
???????? มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของ ธ.พาณิชย์, กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการมีภาระค่าใช้จ่ายเกินตัวหรือการปรับเพิ่มเงินให้ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญขั้นต่ำ เป็นเดือนละ 10,000 บาท และขยายเพดานวงเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพิ่มอีก 100,000 บาท 
.
???????? ทุกนโยบายจะช่วยลดค่าครองชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างยั่งยืน
.
???????? ที่ประชุม ครม.วันที่ 7 พ.ค.62 เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพื่อซื้อที่ดินและที่อยู่อาศัยจากเดิมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 
.
???????? ลดค่าจดทะเบียนการจำนองที่อยู่อาศัยและห้องชุดจากเดิมร้อยละ 1 ของมูลค่าที่จำนองเหลือร้อยละ 0.01 ระยะเวลา 1 ปี วงเงิน 1,700 ล้านบาท ราคาที่อยู่อาศัยต้องมีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง สนับสนุนประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในราคาที่ไม่สูง 
.
✅✅ ประเภทของที่อยู่อาศัยจะครอบคลุม 
.
1⃣ ที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคาร เป็นที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว

2⃣ ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เป็นที่อยู่อาศัย และ

3⃣ ที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารหรือห้องชุดเป็นที่อยู่อาศัยเก่าแต่ถ้าเป็นการขายและจำนองที่ดินเปล่าจะไม่ได้รับการลดค่าธรรมเนียม 
.
✅✅ มาตรการฯ จะให้ประโยชน์ในหลายภาคส่วน มีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ส่งผลดีดังนี้

1⃣ ลดภาระและเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ซื้อที่อยู่อาศัยให้สามารถตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น มีผู้รับประโยชน์ 58,340 ครัวเรือน จำนวนประมาณ 175,020 ราย

2⃣ ช่วยผู้ประกอบการลดอุปทานที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เนื่องจากยังมีอุปทานคงเหลือในตลาดอยู่สูงและช่วยผู้ประกอบมีเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มขึ้น

3⃣ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการสร้างความต้องการที่อยู่อาศัยโดยตรงจากรัฐบาล กระตุ้นการใช้จ่าย การจ้างงานและผลักดันให้ทุกภาคส่วนนำทรัพยากรที่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ภาพ/ข่าว     ปชส.นครสวรรค์

E-Book

LATEST NEWS

BANNERS