สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /เทศบาลนครนครสวรรค์ รับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะญวนโดยกรมโยธาฯ (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Categories ข่าวท่องเที่ยว Writed By montree
10 มกราคม 2562 08:00:47

นครสวรรค์   /เทศบาลนครนครสวรรค์  รับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะญวนโดยกรมโยธาฯ  (ดู ทีวี  PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังแนวคิดโครงการออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณเกาะญวน มี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่บริเวณเกาะญวน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล รายละเอียด ร่างโครงการพัฒนา ภายหลังจากที่คณะทำงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการศึกษา ให้แก่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่บริเวณเกาะญวนรับทราบในเบื้องต้น ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะญวน มีหลักการและวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้พื้นที่เกาะญวน จำนวน 377 ไร่ มีการพัฒนาให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน แต่ยังคงรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดของเมือง อีกทั้งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่  ณ  ห้องประชุม 3/1 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางในการวางผังพื้นที่เฉพาะเกาะญวน ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตอบสนองรับการพัฒนาในอนาคต เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการขยายตัวของเมือง การจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งในเมืองท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำหรับชุมชนและนักท่องเที่ยว การกำหนดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม การกำหนดรูปแบบการสัญจรภายในพื้นที่วางผังและการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเปิดพื้นที่ด้านริมน้ำ เพื่อสร้างทางสัญจรหลัก ซึ่งจะสร้างโอกาสในการค้าและบริการบริเวณพื้นที่ริมน้ำมากขึ้น และการปรับปรุง ฟื้นฟู การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในส่วนของร่างผังแม่บทโครงการและทัศนียภาพโดยรวม จะประกอบไปด้วยการดำเนินการอาทิการดำเนินการโครงการออกแบบจุดหมายตา (Landmark) โครงการออกแบบพัฒนาลานกิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางจักรยานโดยรอบเกาะญวน โครงการเสนอแนะรูปแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง และโครงการท่าเรือท่องเที่ยว

ซึ่งเทศบาลนครนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่จะได้มีการนำข้อมูลที่ได้รับการจากคณะทำงานของกรมโยธาฯ ไปพิจารณาศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของการนำร่างดังกล่าวไปดำเนินการปฏิบัติ โดยเทศบาลนครนครสวรรค์จะพิจารณจากความคิดเห็น ความต้องการส่วนใหญ่ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

  ภาพ/ข่าว   ปชส.ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

E-Book

LATEST NEWS

BANNERS