สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

เชียงใหม่ /// คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มี 9 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส. แบบแบ่งเขต รวม จำนวน 9 คน (ดู ทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

Categories ข่าวราชการ Writed By montree
01 ธันวาคม 2561 09:09:48

เชียงใหม่  ///   คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มี 9 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส. แบบแบ่งเขต รวม จำนวน 9 คน  (ดู ทีวี  PM news TV ได้ในเวปนี้บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก )

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีประกาศเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขนเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนเขตเลือกตั้ง 9 เขตเลือกตั้ง และระเบียย กกต. ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ กำหนดให้ ผอ.กกต.ทุกจังหวัดแบ่งรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น 
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ได้ประกาศเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีทั้ง หมด 9 เขต ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสารภี อำเภอหางดง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสันกำแพง อำเภอสะเก็ด อำเภอแม่ออน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอสันทราย อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง(เฉพาะตำบลแม่หอพระ) เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอ แม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่แตง (ยกเว้นตำบลแม่หอพระ) เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอเวียงแหง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอฮอด อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อย และอำเภอดอยเต่า โดยแต่ละเขต มี ส.ส. ได้เขตละหนึ่งคน ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ มี ส.ส. แบบแบ่งเขต รวม จำนวน 9 คน

http://region3.prd.go.th/prcm/viewnews.php?ID=181130151945

 

ภาพ/ข่าว    ปชส. จ.เชียงใหม่

 ธนิศา (พัช)  สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV เชียงใหม่

 

 

E-Book

LATEST NEWS

BANNERS