PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// สังเกตการน้ำในพื้นที่เนื่องจากมีฝนตกเร่งกำจัดผักตบชวา

นครสวรรค์ /// สังเกตการน้ำในพื้นที่เนื่องจากมีฝนตกเร่งกำจัดผักตบชวา

Read Full
นครสวรรค์ ///  ออกตรวจประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำผู้ค้าขายเนื้อสัตว์ประเภท

นครสวรรค์ /// ออกตรวจประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำผู้ค้าขายเนื้อสัตว์ประเภท

Read Full
นครสวรรค์ ///  ออกตรวจประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำผู้ค้าขายเนื้อสัตว์ประเภท

นครสวรรค์ /// ออกตรวจประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำผู้ค้าขายเนื้อสัตว์ประเภท

Read Full
นครสวรรค์ /// เฝ้าสังเกตุการณ์สถานีวิทยุชุมชน

นครสวรรค์ /// เฝ้าสังเกตุการณ์สถานีวิทยุชุมชน

Read Full
นครสวรรค์ /// ออกตรวจประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำผู้ค้าขายเนื้อสัตว์

นครสวรรค์ /// ออกตรวจประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำผู้ค้าขายเนื้อสัตว์

Read Full
นครสวรรค์ /// กิจกรรม Yamaha R - Series Track Day

นครสวรรค์ /// กิจกรรม Yamaha R - Series Track Day

Read Full
นครสวรรค์ /// ป้องกันน้ำท่วมถนน ลาดยาว - ศาลเจ้าไก่ต่อ

นครสวรรค์ /// ป้องกันน้ำท่วมถนน ลาดยาว - ศาลเจ้าไก่ต่อ

Read Full
 นครสวรรค์ ///  ตรวจความดัน เบาหวาน คัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้มีอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

นครสวรรค์ /// ตรวจความดัน เบาหวาน คัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้มีอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

Read Full
 นครสวรรค์ ///  เปิดวัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

นครสวรรค์ /// เปิดวัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

Read Full
นครสวรรค์ /// มีพฤติกรรมขายยาบ้าให้กับวัยรุ่น

นครสวรรค์ /// มีพฤติกรรมขายยาบ้าให้กับวัยรุ่น

Read Full

E-Book

BANNERS

PRICE TODAY